dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Jakie przepisy omawiają wykonanie i...

Ekspert odpowiada

Jakie przepisy omawiają wykonanie i wymianę przyłącza wodociągowego

Mam problem z przyłączem wodociągowym na mojej działce. Chcę na niej zbudować dom. Poprzednio na tej działce znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, więc woda jest przyłączona, jednak nie ma tam licznika i aby go założyć musimy podpisać umowę z wodociągami. Dział techniczny firmy wodociągowej orzekł, że jeśli przyłącze nie było użytkowane powyżej dwóch lat, to konieczna jest jego wymiana na nasz koszt. Chciałabym się dowiedzieć czy rzeczywiście jest to konieczne i czy istnieją przepisy regulujące tę kwestię.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka dotycząca budowy, utrzymania i własności przyłączy wodociągowych jak i kanalizacyjnych uregulowana jest w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2015.139 z dnia 2015.01.27).

 

W świetle przepisów tej ustawy przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Wodomierz główny zaś, to przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

 

Zgodnie z art. 15 w/w ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

 

Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

 

Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego - odbiorca usług.

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którym mowa w art. 19, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

 

Z powyższego wynika, iż w przypadku budowy przyłącza wodociągowego, koszty ponosi inwestor-odbiorca usług.

 

Art. 19 w/w ustawy stanowi natomiast, iż wspomniany regulamin jest uchwalany przez Radę Gminy, jest więc aktem prawa miejscowego. Powinien on określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, m.in.

 

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

 

2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

 

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

 

4) warunki przyłączania do sieci;

 

5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

 

6) sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza;

 

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

 

8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków;

 

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

 

Punkt 4 w/w regulaminu – to warunki przyłączenia do sieci. W punkcie tym umieszczone są wszelkie wymogi i warunki jakie musi spełnić inwestor oraz nowo powstałe przyłącze wodnokanalizacyjne, aby można było przyłączyć sieć wodociągową do budynku. Najprawdopodobniej to właśnie w tym punkcie regulaminu są uwarunkowania dotyczące nieużywanych przyłączy wodociągowych. Rada Gminy mogła określić czas, po upływie którego, nieużywane przyłącze wodociągowe podlega wymianie.

 

Należy zauważyć również, iż ze względów sanitarnych jeśli okres między napełnieniem wodą instalacji wodociągowej przed odbiorem technicznym końcowym, a oddaniem instalacji do użytkowania jest dłuższy niż 7 dni, należy zapewnić okresowe płukanie instalacji lub opróżnić instalację z wody, a przed oddaniem jej do użytkowania należy napełnić wodą i poddać dezynfekcji. (Projekt badawczy rozwojowy N R04 0002 04 Ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi bakteriami z rodzaju Legionella w instalacjach wodociągowych i klimatyzacyjnych w istniejących budynkach. Wytyczne projektowania, wykonywania i użytkowania instalacji wodociągowych i klimatyzacyjnych w celu ograniczenia zagrożenia bakteriami z rodzaju Legionella. Kierownik projektu mgr inż. Bogdan Kozłowski we współpracy dr inż. Bożenna Toczyłowska, mgr inż. Sławomir Pykacz, Warszawa, listopad 2011).

 

Dodatkowo nadmieniam, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz. U. 1999.74.836 z dnia 1999.09.09 ) w okresie użytkowania instalacji wodociągowej należy zapewniać:

 

1) drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,

 

2) realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,

 

3) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,

 

4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,

 

5) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrolę stanu technicznego tej instalacji,

 

6) utrzymanie wymaganego stanu technicznego urządzeń hydroforowych.

 

Ponadto należy też pamiętać o okresowej legalizacji wodomierzy, którą się przeprowadza raz na 5 lat. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – Dz. U. 2008.5.29 z dnia 2008.01.14)

 

Data publikacji: 31.08.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powierzchnia i budowa antresoli magzynowej - przepisy i formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję antresoli, którą znajdujemy w § 3 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.