dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Wymiana okien dachowych w budynku...

Ekspert odpowiada

Wymiana okien dachowych w budynku należącym do wspólnoty mieszkaniowej

Kto powinien finansować wymianę okien w dachu mansardowym - wspólnota, czy właściciel mieszkania? Jakie są regulacje prawne w tym zakresie?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przepisach prawa nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zasadnicza jest tutaj kwestia usytuowania okien w dachu i rozważenie kwestii, czy stanowią one część nieruchomości wspólnej, czy są częścią odrębnego lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2015.1892 z dnia 2015.11.18 ) Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. (art. 3 ust 2) Niewątpliwie jest, że dach stanowi część wspólną nieruchomości. „Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. W myśl przyjętych w doktrynie i judykaturze poglądów za elementy takie uważa się fundamenty, dach, ściany nośne, klatkę schodową, przewody, instalacje wodne, ogrzewcze itp.” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2010 r. II SA/Gl 115/09).

Zasadą jest również, że koszty wymiany okien umieszczonych w ścianach budynku ponosi właściciel lokalu, z uwagi na to, iż okna stanowią część danego lokalu, a stosownie do art. 13 w/w ustawy to właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu jest obowiązany utrzymywać go w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, a dodatkowo też uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. „Z art. 3 ust. 2 u.w.l. a contrario wynika, że art. 13 ust. 1 u.w.l. należy rozumieć w ten sposób, iż wydatki związane z utrzymaniem urządzeń służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali obciążają właścicieli tych lokali. Przeciwstawieniem tego przepisu jest art. 14 pkt 1 u.w.l., z którego wynika, że wspólnotę mieszkaniową obciążają jedynie wydatki na remonty i bieżącą konserwację nieruchomości wspólnej.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 grudnia 2013 r. I ACa 773/13)

Rozważając kwestię wymiany okien dachowych, należy wziąć pod uwagę jaką cześć budynku one stanowią oraz ich funkcję. Pomimo, iż usytuowane są w dachu, a więc części wspólnej nieruchomości nie ulega jednak wątpliwości, iż okna są częścią budynku służącą wyłącznie do użytku właścicieli danego lokalu mieszkalnego, zatem nie będą one stanowiły części nieruchomości wspólnej. W kwestii tej wielokrotnie wypowiadały się sądy administracyjne. I tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 listopada 2010 V CSK 139/10 stwierdził, iż „Przepis art. 3 ust. 2 u.w.l. stanowi, że część wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Z przepisu wynika, że w skład tego pojęcia wchodzi nie tylko grunt, ale także części budynku. Ocena jednak, które części budynku podlegają takiej kwalifikacji, może powodować trudności. Ustawa posługuje się kryterium części, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Wyrażona w ustawie zasada dotyczyć będzie więc tych części budynku i urządzeń, które nie są związane z korzystaniem wyłącznie z jednego lokalu, ale też tych, które są przeznaczone do użytku wszystkich właścicieli.”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 listopada 2009 r. VII SA/Wa 672/09 stwierdził, iż ” Z treści art. 3 ust. 2 u.w.l. wynika, że nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. W sytuacji zatem gdy okno służy wyłącznie do użytku właściciela lokalu nie stanowi ono nieruchomości wspólnej. Odpowiedzialność wspólnoty może dotyczyć części wspólnych budynku, tj. okien w pomieszczeniach nie służących do wyłącznego użytku właściciela (np. klatka schodowa).” Biorąc powyższe pod uwagę w mojej ocenie wymiana i finansowanie okien umieszczonych w dachu mansardowym jest obowiązkiem właściciela lokalu mieszkalnego.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

Dom jednorodzinny i sąsiedztwo pawilonu handlowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, czy na określonym terenie dopuszczalna jest zabudowa handlowo-usługowa. Wszelkie uregulowania dotyczące przeznaczenia terenu, jego zagospodarowania...

Inspektor PINB – kontrola budowy oddanej do użytkowania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie...

Dom z kontenera morskiego

Dom z kontenera morskiego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) dokonana z dniem 28 czerwca 2015 roku znacznie ułatwia proces...

Pozwolenie na budowę wydane dla dwóch inwestorów, ale budowę (po odkupieniu drugiej działki) kontynuuje tylko jeden inwestor

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) reguluje procedurę dotyczącą zmiany inwestora i przeniesienia na niego...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.