dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Użytkowanie domku letniskowego a...

Ekspert odpowiada

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Od jakiego momentu można rozpocząć użytkowanie zgodne z przeznaczeniem domku letniskowego o powierzchni zabudowy 25m2 wybudowanego na działce rekreacyjnej na podstawie zgłoszenia do urzędu gminy. Czy tego typu inwestycje podlegają jakimś odbiorom technicznym, warunkującym możliwość rozpoczęcia użytkowania?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie używania co najmniej części obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. Przeznaczenie obiektu określone jest zwykle w decyzji o pozwoleniu na budowę, a jeżeli taka nie jest wymagana, to w dokonanym przez inwestora zgłoszeniu budowy określonego obiektu budowlanego.


Po zakończeniu  budowy obiektu budowlanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne jest dokonanie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o fakcie zakończenia budowy. Regulację w tym zakresie określa art. 54 i następne ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.)


W przypadku obiektów budowlanych wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, zawiadomienie takie jest jednocześnie wezwaniem właściwych organów do przeprowadzenia kontroli, która jest obowiązkowa przed wydaniem decyzji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie.


W przypadku obiektów budowlanych, do których budowy nie jest wymagana decyzja w przedmiocie pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenie, zawiadomienie o zakończeniu budowy konieczne jest w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, drugi to budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.
Zgłoszenie zakończenia budowy w/w obiektów budowlanych z zasady jest ostatnią formalnością, do której obowiązany jest inwestor. Należy jednak pamiętać, iż organ nadzoru budowlanego po otrzymaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy ma ustawowy 14-dniowy termin, na wniesienie sprzeciwu. Dopiero po upływie tego terminu, jeśli organ nie wnosi sprzeciwu, ( tzw. milcząca zgoda) inwestor może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego. Termin ten nie może być przez organ nadzoru budowlanego wydłużany.


Nowością w prawie budowlanym wprowadzoną od 1 stycznia 2017 roku jest instytucja zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Organ nadzoru budowlanego, przed upływem 14 - dniowego terminu (w ciągu którego może wnieść sprzeciw), może, z urzędu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, jednocześnie uprawniając inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego. Jest to ułatwienie i przyspieszenie procesu budowlanego wprowadzone ostatnią nowelizacją w/w ustaw. W przypadku, kiedy cała dokumentacja będzie kompletna i nie będzie podstaw do wniesienia sprzeciwu, po otrzymaniu takiego zaświadczenia, inwestor może od razu przystąpić do użytkowania obiektu. Nie musi zatem czekać na upływ 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zaświadczenie to jest wiążące dla obu stron, co oznacza, że po jego wydaniu organ nie może wnieść już sprzeciwu. Nadmieniam, iż zaświadczenie to wydawane jest z urzędu, nie jest więc potrzebny żaden wniosek ze strony osoby zainteresowanej. 


Zwrócę uwagę, iż zdarzają się sytuacje, kiedy nawet w przypadku obiektów podlegających jedynie zgłoszeniu, uzyskanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu jest obligatoryjne. Jednym z takich przypadków, jest sytuacja, gdy do użytkowania obiektu budowlanego inwestor chciałby przystąpić przed zakończeniem wszystkich prac budowlanych. Wtedy konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie, a to z kolei wiąże się z obowiązkową kontrolą przeprowadzaną przez organ nadzoru budowlanego.


Jednakże z zasady, wystarczające jest samo zawiadomienie o zakończeniu budowy. Do zawiadomienia inwestor obowiązany jest załączyć oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem, oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; protokoły badań i sprawdzeń; dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), o ile jest wymagane. Jeśli w trakcie realizowania obiektu dokonano nieistotnych zmian w projekcie, rysunki z naniesionymi zmianami należy również dołączyć do zawiadomienia. Może się zdarzyć, iż organ nadzoru wezwie inwestora do uzupełnienia dokumentacji wyznaczając na to odpowiedni termin. W takim przypadku inwestor obowiązany jest do zastosowania się do nakazów wskazanych przez w/w organ.


Jeśli do użytkowania obiektu budowlanego inwestor przystąpi bez dokonania zgłoszenia i zostanie to stwierdzone przez organ nadzoru, ten ostatni nakłada karę z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.


Jeśli przedmiotem zgłoszenia do organu administracji architektoniczno – budowlanej była budowa wolno stojącego parterowego budynku rekreacji indywidualnej, rozumianego jako budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki, przepisy prawa budowlanego nie nakładają na inwestora dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy takiego obiektu.

19.05.2017

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.