dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Budowa szamba niezgodnie z...

Ekspert odpowiada

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego złożyłem zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego. Niestety okazało się, że przez moją nieuwagę zamontowałem szambo12 tys. m3, a w pozwoleniu miałem 10 tys. m3. Jakie teraz mogą mi grozić konsekwencje? Czy będę zmuszony do wyjęcia tego szamba, czy jest szansa żeby mogło zostać tak jak jest?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

 

Dokonując budowy zbiornika na nieczystości o większej pojemności niż wskazany w pozwoleniu na budowę, dopuszczono się istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, co stwierdza art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08).- Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Ust. 5 tego artykułu stanowi, iż nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

 

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

 

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, (….)

 

5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

 

6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

 

7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

 

Określenie parametrów i usytuowania zbiornika na nieczystości ciekłe, jako jednego ze sposobów odprowadzania ścieków jest częścią projektu zagospodarowania działki lub terenu, tak więc zmiana w tym zakresie, w świetle powyższego artykułu powoduje, że jest to istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

 

Dodatkowo zaznaczam, iż zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę są zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3. Na budowę zbiorników większych konieczne jest uzyskanie pozwolenia.

 

W takim przypadku, w trakcie budowy konieczne było złożenie projektu budowlanego zamiennego i uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Nie ulega wątpliwości, że decyzja o zmianie pozwolenia na budowę może dotyczyć tylko zmian zamierzonych, przyszłych, a nie już dokonanych. (patrz. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2006 roku, Sygn. II OSK 44/06)

 

Art. 36 a ust. 1 prawa budowlanego wprowadza zasadę, że inwestor, realizując dany obiekt, jest związany treścią decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i nie może w sposób samodzielny zmieniać jej ustaleń. W sytuacji gdy budowa z istotnymi odstępstwami od projektu budowlanego została już zakończona, bez wcześniejszego uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, powoduje uznanie jej jako samowoli budowlanej w zakresie tych odstępstw. W konsekwencji w celu doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem zastosowanie znajduje art. 36 a ust 2 prawa budowlanego, na mocy którego właściwy organ administracji architektoniczno- budowlanej powinien uchylić decyzję o pozwoleniu na budowę. Zanim tak się stanie, właściwy miejscowo i rzeczowo organ nadzoru budowlanego stosownie do treści art. 50 ust 1 pkt. 4 pr. bud. postanowieniem powinien wstrzymać prowadzenie robót budowlanych, a następnie nałożyć w drodze decyzji obowiązek sporządzenia i przedstawienia w określonym terminie projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia robot budowlanych do stanu zgodnego z prawem. (Prawo budowlane, Komentarz, red. Alicja Plucińska-Filipowicz i Marek Wierzbowski, wydanie 2014).

 

Jeżeli inwestor przed upływem określonego terminu zastosuje się do nakazów określonych w decyzji, właściwy organ zatwierdza projekt budowlany zamienny, o ile projekt ten jest zgodny z przepisami, warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, jeśli taka została wydana.

 

W przypadku, kiedy inwestor nie wykona w terminie określonych obowiązków, zastosowanie znajdzie art. 51 ust. 5 prawa budowlanego, stanowiący, iż właściwy organ wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem.

 

W związku z powyższym, z opisanej sytuacji są dwa wyjścia. Pierwsze to przygotowanie i sporządzenie projektu budowlanego zamiennego, zgodnego oczywiście z innymi uwarunkowaniami i wtedy po uzyskaniu zatwierdzenia go przez właściwy organ, pozostawienie zbiornika na nieczystości o pojemności 12 m3, lub doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem, tj. z wydanym pozwoleniem na budowę i wymiana zbiornika na mniejszy.

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.