dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Budowa szamba niezgodnie z...

Ekspert odpowiada

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego złożyłem zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego. Niestety okazało się, że przez moją nieuwagę zamontowałem szambo12 tys. m3, a w pozwoleniu miałem 10 tys. m3. Jakie teraz mogą mi grozić konsekwencje? Czy będę zmuszony do wyjęcia tego szamba, czy jest szansa żeby mogło zostać tak jak jest?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

 

Dokonując budowy zbiornika na nieczystości o większej pojemności niż wskazany w pozwoleniu na budowę, dopuszczono się istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, co stwierdza art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08).- Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Ust. 5 tego artykułu stanowi, iż nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

 

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

 

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, (….)

 

5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

 

6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

 

7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

 

Określenie parametrów i usytuowania zbiornika na nieczystości ciekłe, jako jednego ze sposobów odprowadzania ścieków jest częścią projektu zagospodarowania działki lub terenu, tak więc zmiana w tym zakresie, w świetle powyższego artykułu powoduje, że jest to istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

 

Dodatkowo zaznaczam, iż zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę są zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3. Na budowę zbiorników większych konieczne jest uzyskanie pozwolenia.

 

W takim przypadku, w trakcie budowy konieczne było złożenie projektu budowlanego zamiennego i uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Nie ulega wątpliwości, że decyzja o zmianie pozwolenia na budowę może dotyczyć tylko zmian zamierzonych, przyszłych, a nie już dokonanych. (patrz. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2006 roku, Sygn. II OSK 44/06)

 

Art. 36 a ust. 1 prawa budowlanego wprowadza zasadę, że inwestor, realizując dany obiekt, jest związany treścią decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i nie może w sposób samodzielny zmieniać jej ustaleń. W sytuacji gdy budowa z istotnymi odstępstwami od projektu budowlanego została już zakończona, bez wcześniejszego uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, powoduje uznanie jej jako samowoli budowlanej w zakresie tych odstępstw. W konsekwencji w celu doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem zastosowanie znajduje art. 36 a ust 2 prawa budowlanego, na mocy którego właściwy organ administracji architektoniczno- budowlanej powinien uchylić decyzję o pozwoleniu na budowę. Zanim tak się stanie, właściwy miejscowo i rzeczowo organ nadzoru budowlanego stosownie do treści art. 50 ust 1 pkt. 4 pr. bud. postanowieniem powinien wstrzymać prowadzenie robót budowlanych, a następnie nałożyć w drodze decyzji obowiązek sporządzenia i przedstawienia w określonym terminie projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia robot budowlanych do stanu zgodnego z prawem. (Prawo budowlane, Komentarz, red. Alicja Plucińska-Filipowicz i Marek Wierzbowski, wydanie 2014).

 

Jeżeli inwestor przed upływem określonego terminu zastosuje się do nakazów określonych w decyzji, właściwy organ zatwierdza projekt budowlany zamienny, o ile projekt ten jest zgodny z przepisami, warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, jeśli taka została wydana.

 

W przypadku, kiedy inwestor nie wykona w terminie określonych obowiązków, zastosowanie znajdzie art. 51 ust. 5 prawa budowlanego, stanowiący, iż właściwy organ wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem.

 

W związku z powyższym, z opisanej sytuacji są dwa wyjścia. Pierwsze to przygotowanie i sporządzenie projektu budowlanego zamiennego, zgodnego oczywiście z innymi uwarunkowaniami i wtedy po uzyskaniu zatwierdzenia go przez właściwy organ, pozostawienie zbiornika na nieczystości o pojemności 12 m3, lub doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem, tj. z wydanym pozwoleniem na budowę i wymiana zbiornika na mniejszy.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

Inspektor PINB – kontrola budowy oddanej do użytkowania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie...

Dom z kontenera morskiego

Dom z kontenera morskiego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) dokonana z dniem 28 czerwca 2015 roku znacznie ułatwia proces...

Pozwolenie na budowę wydane dla dwóch inwestorów, ale budowę (po odkupieniu drugiej działki) kontynuuje tylko jeden inwestor

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) reguluje procedurę dotyczącą zmiany inwestora i przeniesienia na niego...

Zmiany w projekcie budowlanym domu - brak kontaktu z projektantem

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Status prawny wykonanych projektów budowlanych należy rozpatrywać w kilku aspektach. Zastosowanie znajdą tu przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2016.380 z dnia...

Czy przepisy określają minimalną wysokość pomieszczeń mieszkalnych?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...

Zakup domu od dewelopera – przekazanie dokumentacji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.