dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Przeniesienie decyzji o warunkach...

Ekspert odpowiada

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Mam problem z warunkami zabudowy. W gminie mają na ten temat odmienne zdanie aniżeli w powiecie. Dlatego zwracam się o poradę. Zakupiłem działkę od rolnika, który wytyczył ze swojego pola 1000 m2, wystąpił o warunki zabudowy i je otrzymał (włącznie ze wszystkimi planami: energia, woda itp.). Czyli kupiłem działkę z warunkami zabudowy. W gminie twierdzą, że mogę przepisać te warunki zabudowy, natomiast w powiecie twierdzą, że muszę jeszcze raz przejść wszystkie procedury związane z warunkami zabudowy. Logicznie myśląc to jest strata czasu i pieniędzy.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy uregulowane jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z dnia 2015.02.10)

Zgodnie z art. 59 tejże ustawy zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje zwykle wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w niektórych przypadkach wydaje ją wojewoda.

Art. 63 ust. 5 w/w ustawy wyraźnie przewiduje, możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, pod dwoma warunkami. Po pierwsze do przeniesienia konieczna jest zgoda osoby na rzecz której decyzja została wydana (w tym wypadku zgoda rolnika). Po drugie osoba, na którą decyzja ma być przeniesiona musi przyjąć wszystkie warunki zawarte w tej decyzji, bez jakichkolwiek zmian.

Organem właściwym do przeniesienia decyzji, jest organ który ją wydał, a więc odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dodatkowo należy zaznaczyć iż zgodnie z przepisami takie przeniesienie decyzji nie jest dobrą wolą organu administracyjnego. Gdy spełnione są 2 w/w warunki organ jest obowiązany do przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy.

Stronami w postępowaniu dotyczącym takiego przeniesienia, są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie. (w tym wypadku rolnik i Pan).

Podkreślenia wymaga również fakt, iż przeniesienie takiej decyzji jest możliwe jedynie w okresie jej ważności. Art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje dwie sytuacje, kiedy organ administracyjny stwierdza wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i jest to przypadek gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powierzchnia i budowa antresoli magzynowej - przepisy i formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję antresoli, którą znajdujemy w § 3 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.