dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Przeniesienie decyzji o warunkach...

Ekspert odpowiada

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Mam problem z warunkami zabudowy. W gminie mają na ten temat odmienne zdanie aniżeli w powiecie. Dlatego zwracam się o poradę. Zakupiłem działkę od rolnika, który wytyczył ze swojego pola 1000 m2, wystąpił o warunki zabudowy i je otrzymał (włącznie ze wszystkimi planami: energia, woda itp.). Czyli kupiłem działkę z warunkami zabudowy. W gminie twierdzą, że mogę przepisać te warunki zabudowy, natomiast w powiecie twierdzą, że muszę jeszcze raz przejść wszystkie procedury związane z warunkami zabudowy. Logicznie myśląc to jest strata czasu i pieniędzy.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy uregulowane jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z dnia 2015.02.10)

Zgodnie z art. 59 tejże ustawy zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje zwykle wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w niektórych przypadkach wydaje ją wojewoda.

Art. 63 ust. 5 w/w ustawy wyraźnie przewiduje, możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, pod dwoma warunkami. Po pierwsze do przeniesienia konieczna jest zgoda osoby na rzecz której decyzja została wydana (w tym wypadku zgoda rolnika). Po drugie osoba, na którą decyzja ma być przeniesiona musi przyjąć wszystkie warunki zawarte w tej decyzji, bez jakichkolwiek zmian.

Organem właściwym do przeniesienia decyzji, jest organ który ją wydał, a więc odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dodatkowo należy zaznaczyć iż zgodnie z przepisami takie przeniesienie decyzji nie jest dobrą wolą organu administracyjnego. Gdy spełnione są 2 w/w warunki organ jest obowiązany do przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy.

Stronami w postępowaniu dotyczącym takiego przeniesienia, są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie. (w tym wypadku rolnik i Pan).

Podkreślenia wymaga również fakt, iż przeniesienie takiej decyzji jest możliwe jedynie w okresie jej ważności. Art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje dwie sytuacje, kiedy organ administracyjny stwierdza wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i jest to przypadek gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.