dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Zmiana sposobu użytkowania budynku...

Ekspert odpowiada

Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego

Czy można zmienić sposób użytkowania budynku usługowego na mieszkalny przed oddaniem go do użytku?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zmiana sposobu użytkowania budynku, jest w myśl art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z dnia 2013.11.29) istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę i jest dopuszczalna jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. W zależności od tego czy i jakie roboty budowlane zostały dokonane niezgodnie z pierwotnym projektem budowlanym zależało będzie dalsze postępowanie organu administracyjnego.

 

W sytuacji gdy budowa nie została jeszcze ukończona, a zamierzona zmiana sposobu użytkowania budynku wymaga przeprowadzenia dodatkowych robót budowlanych, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Odpowiednio do zakresu tej zmiany należy zastosować art. 32 – 35 pr. budowlanego. Dodatkowo przepisy nakładają obowiązek na projektanta, aby dokonał kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz zamieścił w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia.

 

Bardziej skomplikowana sytuacja będzie w przypadku, gdy odstępstwo od zatwierdzonego projektu już nastąpiło, a roboty budowlane dotyczące zmian już zostały wykonane.

 

Inwestor, który obowiązany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego musi po zakończeniu budowy wystąpić do właściwych organów z wnioskiem o wydanie takiej decyzji. Art. 57 w/w ustawy wymienia wszystkie dokumenty jakie powinny być załączone do wniosku. Organ natomiast, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zobligowany jest do przeprowadzenia kontroli, która dotyczy:

 

1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;

2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:

a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),

d) wykonania urządzeń budowlanych,

e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;

4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;

5) uporządkowania terenu budowy.

 

W przypadku gdy organ stwierdzi nieprawidłowości w powyższym zakresie, nałoży na inwestora karę, odmówi wydania pozwolenia na użytkowanie i nałoży, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Następnym krokiem będzie sprawdzenie wykonania nałożonych obowiązków i po ich wykonaniu organ powinien wydać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. Bardzo istotne jest zastosowanie się do obowiązków i terminu wyznaczonego przez organ administracyjny gdyż niedopełnienie powyższego może skutkować nawet wydaniem decyzji nakazującej rozbiórkę.

 

Należy zaznaczyć, iż orzecznictwo administracyjne w Polsce nie zawsze traktuje zmianę sposobu użytkowania budynku jako istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i tak też:

 

Wykonanie robót budowlanych, które zmieniają sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, może stanowić w świetle art. 36 a ust. 1 p.b. istotne odstępstwo od pozwolenia na budowę. Stwierdzenie, czy nastąpiło tego rodzaju odstępstwo, wymaga porównania funkcji, formy i konstrukcji obiektu budowlanego, rozwiązań technicznych i przede wszystkim zamierzonego sposobu użytkowania zawartych w projekcie budowlanym z rzeczywistym stanem wykonywanych robót budowlanych. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 sierpnia 2011 roku, IIOSK 1269/110)

 

O tym, czy dane odstępstwo ma charakter istotny, winien decydować całokształt okoliczności konkretnego przypadku. Orzekając w przedmiocie istnienia istotnych odstępstw, organ nie może poprzestać na ustaleniu jednej z okoliczności wskazanych przez ustawodawcę w art. 36a ust. 5 p.b. Obowiązkiem organu jest przeprowadzenie dodatkowych rozważań celem ustalenia, czy stwierdzone odstępstwo ma w realiach rozpoznawanego przypadku charakter istotny. Cecha ta winna znajdować uzasadnienie w dodatkowych jeszcze okolicznościach, rzutujących na charakter stwierdzonej zmiany. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2013 roku VII SA/Wa/2072/12)

 

Data publikacji: 18.03.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powierzchnia i budowa antresoli magzynowej - przepisy i formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję antresoli, którą znajdujemy w § 3 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.