dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK » Podnoszenie terenu przez sąsiada

Ekspert odpowiada

Podnoszenie terenu przez sąsiada

Od dwóch miesięcy "przyszły sąsiad" nawozi ciężkim sprzętem ogromne ilości mas ziemnych z zamiarem podniesienia swojego terenu ponad poziom drogi. Ziemia składowana jest już od samej granicy drogi, a droga dojazdowa do wszystkich posesji została doszczętnie zniszczona. Jednoczenie sąsiad zapowiedział, że nie zamierza równać swojego terenu do granicy sąsiednich działek, a co za tym idzie wysokość jego terenu będzie zaczynała się w połowie mojego (i sąsiedniego) płotu. Sąsiad nie ma wydanego pozwolenia na budowę ani geodezyjnego wyznaczenia granic swojej działki. Czy możemy coś zrobić w kwestii naruszenia granicy drogi i jej dewastacji? Czy sąsiad ma prawo podnieść swój teren tak wysoko, czy nie musi równać swojego terenu do granicy sąsiednich działek?

doradca

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

W sprawie budowy bez pozwolenia na budowę można zawiadomić powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Jednak należy pamiętać o tym, że Pana/Pani sąsiad zostanie poinformowany, na czyj wniosek odbyła się kontrola.
Można podnieść poziom działki, o ile nie zaburza to stosunków wodnych. Uwzględniając powyższe, należy wskazać, że zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej - ze szkodą dla gruntów sąsiednich. W następstwie zaś spowodowania przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na tym gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom ( art. 29 ust. 3 ustawy ).
Przy „dewastacji” drogi dojazdowej do posesji pierwszorzędne znaczenie ma czyją własnością jest ta droga. W sytuacji, gdy wartość zniszczonej drogi przekracza 250zł takie zachowanie oznacza przestępstwo z Kodeksu Karnego:
Art. 288. § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
W sytuacji, gdy droga należy do gminy – gmina może wystąpić z zawiadomieniem do prokuratury, a gdy droga znajduje się na działce prywatnej – właściciel działki.
Oprócz tego właściciel działki może wystąpić z roszczeniem na gruncie prawa cywilnego.
Art. 415 Kodeksu Cywilnego: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

PORADY EKSPERTA

Problem ze wspólnym przyłączem kanalizayjnym zlokalizowanym na działce sąsiada

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Dzień dobry, podstawowe pytanie to: jaki jest status prawny przyłącza (tego w działce sąsiedniej). Najprawdopodobniej jest to służebność na rzecz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Ewentualnie...

Jak odzyskać zaliczkę od sprzedających mieszkanie przez pośrednika?

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Stan faktyczny jest dość nieprecyzyjny, a sprawa jest trudna. Proszę bezwzględnie skonsultować sprawę z radcą prawnym lub adwokatem. Można spróbować wystąpić do pośrednika z pisemnym żądaniem zwrotu...

Co zrobić, gdy najemca dewastuje wynajęty dom?

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

W tym stanie faktycznym istotne są dwie kwestie. Pierwsza to legalność prac, a druga to odszkodowanie. Należy zwrócić się do najemcy z pisemnym żądaniem wyjaśnień czy prace wykonano zgodnie z...

Czy zasypywanie fundamentów ogrodzenia wymaga pozwolenia na budowę?

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Zasypanie dołu czy też wyrobiska lub zagłębienia terenu nie jest budową obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ i wobec tego nie...

Kiedy możliwa jest budowa na cudzym gruncie?

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Nie ma przeciwwskazań, aby wznosić budynki na cudzym gruncie. Taka sytuacja powinna być uregulowana umownie (szczególnie kwestia rozliczeń pomiędzy inwestorem, a właścicielem gruntu). W zależności od...

Jak wyegzekwować na wspólnocie mieszkaniowej naprawę źle działających grzejników?

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Jeżeli wymiany dokonywała wspólnota, proszę zwrócić się do niej o usunięcie usterki (prace powinny być objęte gwarancją). Jeżeli wspólnota nie podejmie żadnych działań pozostaje tylko droga sądowa....

Studnia wiercona. Przekroczenie warunków umowy

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Jeżeli wykonawca naruszył warunki umowy, zobowiązany jest do pokrycia szkody. Nie ma też prawa do żądania zapłaty za dodatkowe metry odwiertu.

Płot dzielący jedną działkę - czy potrzebne zgłoszenie lub pozwolenie

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Taki płot nie wymaga zgłoszenia. (II SA/Wr 263/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu)

Przeniesienie wodociągu - kto ponosi koszty

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Właściciel instalacji, o ile przebiega ona przez nieruchomość bez zgody właścicieli. W przeciwnym przypadku - zainteresowani.

Zameldowanie w domu, który nie został oddany do użytku

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Jest taka możliwość, ale należy liczyć się z karą za zamieszkiwanie w budynku bez odbioru.

1 2 3 ... 63 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.