dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » CERTO Kancelaria prawna » Czy można zabronić sąsiadowi ogrodzić...

Ekspert odpowiada

Czy można zabronić sąsiadowi ogrodzić działkę płytami betonowymi?

Sąsiad ogrodził się od mojej posesji płytami betonowymi pełnymi o wys. 2,40. Ogrodzenie powstało z trzech stron: wschodniej, południowej i zachodniej. Ogrodzenie jest wkopane w ziemię ok. 10 cm, przez co zatrzymuje przepływ wody deszczowej. Dodatkowo, jeden z sąsiadów podniósł sobie teren i woda spływa bezpośrednio na moją działkę. Czy te czynności są zgodne z prawem? Czy sąsiad nie musiał mieć mojego pozwolenia na postawienie ogrodzenia?

doradca

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Mimo to, w przypadku planowanego ogrodzenia o wysokości przekraczających 2,20 m, należy dokonać pewnych formalności. Prawo nakłada obowiązek zgłoszenia tego typu inwestycji budowlanej w organie administracji architektoniczno-budowlanej (zazwyczaj będzie to Wydział Architektury Starostwa Powiatowego). Organ administracji może wnieść sprzeciw w formie decyzji.
O ile sąsiad nie dokonał wzmiankowanego zgłoszenia, można zgłosić naruszenie prawa do (powiatowego) Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (który w przypadku stwierdzenia samowoli budowlanej nakaże rozbiórkę).
Prawdopodobnie (nie są znane szczegóły dotyczące rozmiarów zmian w gospodarce wodnej na gruntach, spowodowanych niwelacją) zastosowanie będzie mógł mieć przepis art. 29 ust. 1 – 3 Ustawy Prawo wodne: „Art. 29.1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
1) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł — ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.
2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich 3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.”. Cytowany przepis dotyczy wszelkich zmian stanu wody, także zmiany kierunku wody opadowej, jeśli jest ona szkodliwa dla gruntów sąsiednich, co zdaje się ma miejsce w opisywanym przypadku. Przy takim oddziaływaniu na grunty sąsiednie, zgodnie z art. 29 ust. 3 stawy Prawo wodne, przewidziany jest administracyjny tryb postępowania dla rozstrzygnięcia sporu (por. Uchwała SN z 27 czerwca 2007 r. III CZP 39/07).
Wreszcie, istnieje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na drodze powództwa cywilnoprawnego, na podstawie art. 144 k.c., o immisję (w tym wypadku ograniczenie dostępu światła, zalewanie). Wprawdzie nie są znane szczegóły sytuacji i skala niepożądanych działań sąsiada, ale prawdopodobnie stanowią działanie zakłócające korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę w rozumieniu powołanego art. 144 k.c. W takim wypadku przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (art. 222 § 2 k.c.). Wcześniej proponujemy jednak próbę ugodowego rozwiązania sporu oraz zwrócenie się z oficjalnym pismem z przedsądowym wezwaniem do zaniechania tych działań.
Przydatne przepisy:
• Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
• Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
• Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
• Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 nr 115, poz. 1229 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

PORADY EKSPERTA

Budowa domu na zakręcie drogi. Czy są jakieś przeciwwskazania prawne, co do tej lokalizacji?

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

To, co można zrealizować na posiadanym gruncie zależy od miejscowych regulacji, w szczególności określają to tzw. Warunki Zabudowy (WZ) lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz...

Gdy dom został wybudowany za blisko granicy działki sąsiada

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Nawet w obecnym stanie prawnym istnieje, w pewnych sytuacjach, możliwość usytuowania budynku bliżej granicy z nieruchomością sąsiadującą. Z opisu wynika jednak, że problem nie będzie dotyczył...

Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez montaż progu spowalniającego?

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Należy ustalić do kogo należy droga (czy jest publiczna – gminna, powiatowa etc., czy prywatna). Następnie trzeba zwrócić się do zarządcy tej drogi z wnioskiem o przesunięcie progu i o odszkodowanie...

Czy można uzyskać pozwolenie na budowę na działce, na której są słupy wysokiego napięcia?

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

To, co można zrealizować na posiadanym gruncie zależy od miejscowych regulacji, w szczególności określają to tzw. Warunki Zabudowy (WZ) lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz...

Darowizna działki z domem na III klasie ziemi i wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Można wyłączyć tylko część nieruchomości. Z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej należy wystąpić do starosty. Wniosek składa się w Wydziale Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami...

Okno w ścianie, która stoi na granicy działki

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Wykucie okna wymaga pozwolenia na budowę, a w tym wypadku również zgody konserwatora zabytków. O ile dobrze zostało to zrozumiane, okno powstało z inicjatywy mieszkających w budynku lokatorów. Skoro...

Brak numeru działki w decyzji pozwolenie na budowę

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

W celu odpowiedzi na to pytanie należałoby przeanalizować projekt i treść innych dokumentów. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić tylko na podstawie powyższego opisu, na ile braki są istotne i jak...

Budowa domu na wąskiej działce

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Od zasad ogólnych w sprawie odległości obiektów budowlanych od granicy z działką sąsiadującą ( § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,...

Czy budynek gospodarczy wybudowany bez zgłoszenia może być podpiwniczony?

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Tak. Przepisy nie mówią o sposobie posadowienia takiego budynku na gruncie, także nie ma przeszkód prawnych aby był podpiwniczony.

Regulacje prawne dotyczące składowania odpadów ze skoszonej trawy

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Z praktyki wynika, że droga administracyjna raczej nie będzie efektywna w tego typu przypadku. Raczej pozostaje tylko droga cywilna i skarżenie sąsiada o immisje.

1 2 3 ... 14 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.