dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Ogrodzenie działki rolnej przy wale...

Ekspert odpowiada

Ogrodzenie działki rolnej przy wale przeciwpowodziowym

Czy możliwe jest postawienie ogrodzenia (siatka lub panelowe metalowe) odgradzające działkę rolną od wału przeciwpowodziowego? Jest to działka rolna, która graniczy z pasem technicznym o szerokości 3 m, który oddziela działkę od wału. Według Prawa Wodnego art. 88n, zabronione jest wykonywanie obiektów budowlanych w odległości 50 m od stopy wału od strony odpowietrznej. Czy postawienie takiego ogrodzenia wymaga jakiejś zgody?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować i odpowiednio zakwalifikować pojęcie ogrodzenia. W przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) ogrodzenie jest zakwalifikowane jako urządzenie budowlane. (art. 3 pkt 9) Jednakże w orzecznictwie administracyjnym kwestia ta jest bardziej rozbudowana i utrwalony pogląd iż „W zależności od konkretnego stanu faktycznego, ogrodzenia mogą stanowić urządzenia budowlane związane z innymi obiektami jako część obiektu budowlanego, ale również mogą występować jako wyodrębnione obiekty budowlane.” (Wyrok Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 21 listopada 2013 roku II SA/Op 417/13).

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zajął również stanowisko w tej sprawie i w wyroku z dnia 7 grudnia 2011 roku II OSK 1792/10 stwierdził, iż „Ogrodzenie działki już zabudowanej jest urządzeniem technicznym, związanym z istniejącym już na działce zabudowaniami. Realizacja ogrodzenia działki zabudowanej nie jest tożsama z wykonaniem ogrodzenia na działce niezabudowanej, w tej ostatniej sytuacji powstaje bowiem obiekt, o jakim mowa w art. 3 pkt 3 p.b.” Art. 3 pkt 3 prawa budowlanego stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

W związku z powyższym, ogrodzenie, którego dotyczy przedstawione pytanie należało by zakwalifikować jako inny obiekt budowlany, tj. niebędący budynkiem, lub obiektem małej architektury.

Art. 88n ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz.U. 2015.469 z dnia 2015.04.01) stanowi, iż w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej.

Jednocześnie ust 3 art. 88 n prawa wodnego przewiduje możliwość zwolnienia od tego zakazu w sytuacji gdy konkretna inwestycja nie wpłynie na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych. Decyzję w tym przedmiocie wydaje Marszałek Województwa. W sytuacji uzyskania takiego zwolnienia, wybudowanie ogrodzenia o wysokości do 2,2 m, nie wymagało by żadnych dodatkowych formalności. Jeśli ogrodzenie miało by być wyższe, takie roboty wymagałyby uprzedniego zgłoszenia właściwym organom. (art. 29 ust 1 pkt 23 w związku z art. 30 ust 1 pkt 3 prawa budowlanego)

W przypadku decyzji odmawiającej zwolnienia od zakazów przewidzianych w art. 88 n ust 1 pkt 4 prawa wodnego należy stwierdzić iż wykonanie ogrodzenia w odległości 3 metry od wału przeciwpowodziowego jest zabronione. W przypadku wykonania takiego ogrodzenia, zapewne będzie ono potraktowane jako samowola budowlana, a biorąc pod uwagę niemożność jego legalizacji, z uwagi na sprzeczność z przepisami wydany zostanie nakaz rozbiórki.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.