dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Ogrodzenie działki rolnej przy wale...

Ekspert odpowiada

Ogrodzenie działki rolnej przy wale przeciwpowodziowym

Czy możliwe jest postawienie ogrodzenia (siatka lub panelowe metalowe) odgradzające działkę rolną od wału przeciwpowodziowego? Jest to działka rolna, która graniczy z pasem technicznym o szerokości 3 m, który oddziela działkę od wału. Według Prawa Wodnego art. 88n, zabronione jest wykonywanie obiektów budowlanych w odległości 50 m od stopy wału od strony odpowietrznej. Czy postawienie takiego ogrodzenia wymaga jakiejś zgody?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować i odpowiednio zakwalifikować pojęcie ogrodzenia. W przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) ogrodzenie jest zakwalifikowane jako urządzenie budowlane. (art. 3 pkt 9) Jednakże w orzecznictwie administracyjnym kwestia ta jest bardziej rozbudowana i utrwalony pogląd iż „W zależności od konkretnego stanu faktycznego, ogrodzenia mogą stanowić urządzenia budowlane związane z innymi obiektami jako część obiektu budowlanego, ale również mogą występować jako wyodrębnione obiekty budowlane.” (Wyrok Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 21 listopada 2013 roku II SA/Op 417/13).

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zajął również stanowisko w tej sprawie i w wyroku z dnia 7 grudnia 2011 roku II OSK 1792/10 stwierdził, iż „Ogrodzenie działki już zabudowanej jest urządzeniem technicznym, związanym z istniejącym już na działce zabudowaniami. Realizacja ogrodzenia działki zabudowanej nie jest tożsama z wykonaniem ogrodzenia na działce niezabudowanej, w tej ostatniej sytuacji powstaje bowiem obiekt, o jakim mowa w art. 3 pkt 3 p.b.” Art. 3 pkt 3 prawa budowlanego stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

W związku z powyższym, ogrodzenie, którego dotyczy przedstawione pytanie należało by zakwalifikować jako inny obiekt budowlany, tj. niebędący budynkiem, lub obiektem małej architektury.

Art. 88n ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz.U. 2015.469 z dnia 2015.04.01) stanowi, iż w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej.

Jednocześnie ust 3 art. 88 n prawa wodnego przewiduje możliwość zwolnienia od tego zakazu w sytuacji gdy konkretna inwestycja nie wpłynie na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych. Decyzję w tym przedmiocie wydaje Marszałek Województwa. W sytuacji uzyskania takiego zwolnienia, wybudowanie ogrodzenia o wysokości do 2,2 m, nie wymagało by żadnych dodatkowych formalności. Jeśli ogrodzenie miało by być wyższe, takie roboty wymagałyby uprzedniego zgłoszenia właściwym organom. (art. 29 ust 1 pkt 23 w związku z art. 30 ust 1 pkt 3 prawa budowlanego)

W przypadku decyzji odmawiającej zwolnienia od zakazów przewidzianych w art. 88 n ust 1 pkt 4 prawa wodnego należy stwierdzić iż wykonanie ogrodzenia w odległości 3 metry od wału przeciwpowodziowego jest zabronione. W przypadku wykonania takiego ogrodzenia, zapewne będzie ono potraktowane jako samowola budowlana, a biorąc pod uwagę niemożność jego legalizacji, z uwagi na sprzeczność z przepisami wydany zostanie nakaz rozbiórki.

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.