dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Budowa ogrodzenia – formalności

Ekspert odpowiada

Budowa ogrodzenia – formalności

Planuję wybudować ogrodzenie, które będzie składało się z podmurówki i przęseł wykonanych z kątowników. Jak to zrobić zgodnie z przepisami?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany, powinien wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem o wydanie decyzji będącej zgodą organów na wybudowanie określonej inwestycji. Jednakże przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) w art. 29 przewidują pewne wyjątki od tej zasady. Jednym z takich wyjątków jest budowa ogrodzenia. Z punktu widzenia powyższych przepisów nie ma znaczenia z jakich materiałów ogrodzenie będzie wykonane. Niezależnie czy będzie to drewniany plot, czy metalowe przęsła, czy też ogrodzenie wykonane np. z cegły, przepisy są jednolite. Jedyne ograniczenie nałożone przez art. 30 w/w ustawy, to ogrodzenie o wysokości przekraczającej 2,20 metra. W takim przypadku konieczne będzie tzw. zgłoszenie takiej budowy. Zgłoszenia dokonuje się do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej, jakim jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może w terminie 21 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, wnieść w drodze decyzji administracyjnej sprzeciw, jeśli :

 

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

 

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;

 

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

 

W przypadku ogrodzenia pierwszy i trzeci punkt nie będzie przedmiotem rozpatrywania, ale ważne jest aby rodzaj ogrodzenia nie naruszał ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Np. w niektórych gminach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymaga, aby ogrodzenie było ażurowe, więc w przypadku chęci budowy ogrodzenia wypełnionego, sprzeciw będzie jak najbardziej prawdopodobny. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno budowlanej nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do rozpoczęcia budowy.

 

Nowością w prawie budowlanym wprowadzoną od 1 stycznia 2017 roku jest instytucja zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, przed upływem 21 dniowego terminu (w ciągu którego może wnieść sprzeciw), może, z urzędu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, jednocześnie uprawniając inwestora do rozpoczęcia planowanych robot budowlanych. Jest to ułatwienie i przyspieszenie procesu budowlanego wprowadzone ostatnią nowelizacją. W przypadku, kiedy cala dokumentacja będzie kompletna i nie będzie podstaw do wniesienia sprzeciwu, po otrzymaniu takiego zaświadczenia, inwestor może od razu przystąpić do rozpoczęcia budowy. Nie musi zatem czekać na upływ 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Zaświadczenie to jest wiążące dla obu stron, co oznacza, że po jego wydaniu organ nie może wnieść już sprzeciwu. Nadmieniam, iż zaświadczenie to wydawane jest z urzędu, nie jest więc potrzebny żaden wniosek ze strony osoby zainteresowanej.

 

Jeśli wysokość planowanego ogrodzenia nie przekracza 2,20 metra, to zgłoszenie takiej budowy nie jest wymagane przez przepisy prawa budowlanego.

 

Na koniec zwrócę jeszcze uwagę, iż przez wiele lat, aż do 27 czerwca 2015 roku zgłoszenie budowy ogrodzenia miało szerszy zakres. W czasie obowiązywania ustawy prawo budowlane przed dużą nowelizacją wprowadzoną 28 czerwca 2015 roku dokonania zgłoszenia wymagała budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 metra, oraz budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych. W świetle obecnie obowiązujących przepisów, jedynym elementem warunkującym obowiązek dokonania zgłoszenia jest wysokość planowanego ogrodzenia.

 

8.04.2017

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.