dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Budowa ogrodzenia – formalności

Ekspert odpowiada

Budowa ogrodzenia – formalności

Planuję wybudować ogrodzenie, które będzie składało się z podmurówki i przęseł wykonanych z kątowników. Jak to zrobić zgodnie z przepisami?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany, powinien wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem o wydanie decyzji będącej zgodą organów na wybudowanie określonej inwestycji. Jednakże przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) w art. 29 przewidują pewne wyjątki od tej zasady. Jednym z takich wyjątków jest budowa ogrodzenia. Z punktu widzenia powyższych przepisów nie ma znaczenia z jakich materiałów ogrodzenie będzie wykonane. Niezależnie czy będzie to drewniany plot, czy metalowe przęsła, czy też ogrodzenie wykonane np. z cegły, przepisy są jednolite. Jedyne ograniczenie nałożone przez art. 30 w/w ustawy, to ogrodzenie o wysokości przekraczającej 2,20 metra. W takim przypadku konieczne będzie tzw. zgłoszenie takiej budowy. Zgłoszenia dokonuje się do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej, jakim jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może w terminie 21 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, wnieść w drodze decyzji administracyjnej sprzeciw, jeśli :

 

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

 

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;

 

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

 

W przypadku ogrodzenia pierwszy i trzeci punkt nie będzie przedmiotem rozpatrywania, ale ważne jest aby rodzaj ogrodzenia nie naruszał ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Np. w niektórych gminach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymaga, aby ogrodzenie było ażurowe, więc w przypadku chęci budowy ogrodzenia wypełnionego, sprzeciw będzie jak najbardziej prawdopodobny. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno budowlanej nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do rozpoczęcia budowy.

 

Nowością w prawie budowlanym wprowadzoną od 1 stycznia 2017 roku jest instytucja zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, przed upływem 21 dniowego terminu (w ciągu którego może wnieść sprzeciw), może, z urzędu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, jednocześnie uprawniając inwestora do rozpoczęcia planowanych robot budowlanych. Jest to ułatwienie i przyspieszenie procesu budowlanego wprowadzone ostatnią nowelizacją. W przypadku, kiedy cala dokumentacja będzie kompletna i nie będzie podstaw do wniesienia sprzeciwu, po otrzymaniu takiego zaświadczenia, inwestor może od razu przystąpić do rozpoczęcia budowy. Nie musi zatem czekać na upływ 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Zaświadczenie to jest wiążące dla obu stron, co oznacza, że po jego wydaniu organ nie może wnieść już sprzeciwu. Nadmieniam, iż zaświadczenie to wydawane jest z urzędu, nie jest więc potrzebny żaden wniosek ze strony osoby zainteresowanej.

 

Jeśli wysokość planowanego ogrodzenia nie przekracza 2,20 metra, to zgłoszenie takiej budowy nie jest wymagane przez przepisy prawa budowlanego.

 

Na koniec zwrócę jeszcze uwagę, iż przez wiele lat, aż do 27 czerwca 2015 roku zgłoszenie budowy ogrodzenia miało szerszy zakres. W czasie obowiązywania ustawy prawo budowlane przed dużą nowelizacją wprowadzoną 28 czerwca 2015 roku dokonania zgłoszenia wymagała budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 metra, oraz budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych. W świetle obecnie obowiązujących przepisów, jedynym elementem warunkującym obowiązek dokonania zgłoszenia jest wysokość planowanego ogrodzenia.

 

8.04.2017

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.