dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków...

Ekspert odpowiada

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – formalności

Jakie formalności należy dopełnić przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków? Jaką odległość należy zachować od studni głębinowej dostarczającej wodę dla całej gminy (moja działka sąsiaduje z działką, na której jest gminne ujęcie wody). Czy odległość 30 metrów, o jakiej jest mowa w przepisach, ma tu zastosowanie i czy jeżeli spełniam ten warunek, to gmina, która jest właścicielem tej hydroforni nie może mi zabronić budowy oczyszczalni?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) zwalniają budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z obowiązku wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że ma ona wydajność do 7,5 m3 na dobę i jest usytuowana w pobliżu domu mieszkalnego. „Warunkiem uznania za indywidualną przydomową oczyszczalnię ścieków, jest nie tylko określona w tym przepisie maksymalna wydajność (do 7,50 m3 na dobę), ale i jej charakter określony jako "przydomowy" tj. znajdujący się w pobliżu indywidualnego domu (miejsca) przeznaczonego do zamieszkiwania osób.”(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lipca 2010, Sygn. II OSK 1033/09)

 

Takie zamierzenie budowlane objęte jest jednak obowiązkiem zgłoszenia do odpowiednich organów, (starosta). W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, zakres, i sposób wykonania prac. Należy dołączyć rysunki, szkice oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Rozpocząć budowę można po upływie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że właściwy organ nie wniósł w tym terminie sprzeciwu.

 

Jeśli przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie miała wydajność przekraczającą 7,5 m3 na dobę, przed rozpoczęciem budowy koniecznie będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Jednakże w każdym przypadku należy najpierw sprawdzić uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż może okazać się iż na danej działce, budowa takiej oczyszczalni nie jest możliwa. Nie można wybudować przydomowej oczyszczalni ścieków na działce, która ma możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Ponadto nie jest możliwe wybudowanie oczyszczalni na terenach chronionych, na terenach zagrożonych zalewaniem przez wody opadowe, oraz na terenach narażonych na powodzie.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18) odległość studni od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód powinna wynosić minimum 30 metrów.

 

Jednocześnie w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej, odległości pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych i innych urządzeń sanitarno-gospodarczych, powinny wynosić co najmniej:

 

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej;

 

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.

 

W niektórych sytuacjach odległości wskazane powyżej mogą być zmniejszone w wyniku porozumienia właściwego organu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Jednakże taka informacja zawarta będzie w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie dotyczy to odległości od studni.

 

Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

 

Warto również zaznaczyć iż przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz. U. 2015.469 z dnia 2015.04.01) nakładają na właścicieli gruntów obowiązek uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w przypadku szczególnego korzystania z wód. W odniesieniu do przydomowej oczyszczalni ścieków, za szczególne korzystanie z wód należy uznać rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę. Jeśli ilość wprowadzanych ścieków nie przekracza tej wartości, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego nie jest konieczne.

 

Temat ten niejednokrotnie był na wokandzie i warto zapoznać się w tym zakresie z orzeczeniami Sądów Administracyjnych. Patrz: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dnia 7 sierpnia 2014 roku, Sygn. II SA/Gl 352/14; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2013 roku, Sygn. IV SA/Po 858/13; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 roku, Sygn. II SA/Ol 1031/15; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 roku, Sygn. II SA/Gl 26/10.

 

Data publikacji: 22.08.2016

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.