dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Remont i przebudowa domu a utrudniony...

Ekspert odpowiada

Remont i przebudowa domu a utrudniony kontakt z właścicielami sąsiedniej działki

Mam ogromny problem - chcę wymienić zawalający się dach i podwyższyć budynek. Mam plan i złożyłam wszystkie wymagane przepisami dokumenty w starostwie. Z urzędu otrzymałam odpowiedź, że nie mogę nic zrobić, bo budynek, który znajduje się obok ma nieuregulowane sprawy spadkowe, właściciel nie żyje, a jego spadkobiercy nie odbierają listów poleconych, m.in. tych dotyczących planowanych przeze mnie robót. Co zrobić w takiej sytuacji?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Nie znając szczegółów opisywanej sprawy, ciężko w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na to pytanie. Nie wynika z niego o jaki konkretnie budynek chodzi. Czy budynek, który ma nieuregulowane sprawy spadkowe jest w jakiś sposób związany z Państwa budynkiem, czy jest to zupełnie niezależny, odrębny, usytuowany na innej działce obiekt budowlany.

 

Podstawowa zasada prawa budowlanego to zasada wolności budowlanej zawarta w art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) - Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. W prawie budowlanym występuje również ochrona interesów osób trzecich, jednakże zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2011 roku, Sygn. II OSK 451/10 „Interes osób trzecich chroniony przepisem art. 5 ust. 1 pkt. 9 p.b. nie może naruszać prawa inwestora wynikającego z art. 4 p.b.”

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w Wyroku z dnia 5 grudnia 2014 roku Sygn. II SA/Wr 494/14 stwierdził, iż „Osoba uprawniona do dysponowania nieruchomością na cele budowlane może ją zagospodarować w zakresie powszechnie obowiązującego prawa w sposób dowolny według swojego uznania. Co prawda musi to uczynić również zgodnie z prawem miejscowym, ale postanowienia w nim zawarte w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, należy wykładać na korzyść uprawnień właścicielskich.”

 

W związku z powyższym sytuacja wydaje się być niejasna, dlaczego organ nie pozwala dokonywać żadnych robót, ze względu na właścicieli sąsiedniego budynku.

 

Odnosząc się do kwestii zawalającego się dachu, to zgodnie z przepisami prawa budowlanego właściciel obiektu budowlanego ma zapewnić bezpieczne użytkowanie tego obiektu. Właściciel, powinien co najmniej raz na 5 lat przeprowadzać kontrolę okresową w zakresie stanu technicznego i przydatności obiektu budowlanego do użytkowania. W zakresie tej kontroli znajduje się również m.in. estetyka obiektu budowlanego i jego otoczenia. Z obowiązku wykonywania tej kontroli zwolnieni są właściciele obiektów budowlanych, do wybudowania których na mocy obecnie obowiązujących przepisów nie ma wymogu uzyskania pozwolenia na budowę. W zależności od tego o jaki budynek chodzi, przeprowadzanie okresowej kontroli może być obowiązkowe, bądź nie. Jednakże w każdym przypadku, gdy organ administracyjny poweźmie wiadomość o nieodpowiednim stanie technicznym obiektu budowlanego lub jego części, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli. W przypadku gdy w wyniku kontroli nieprawidłowości zostaną stwierdzone, właściwy organ nakazuje ich usunięcie. W praktyce wygląda to tak, że organ wydaje decyzję, w której wyznacza określony termin na usunięcie stwierdzonych wcześniej wad. Właściwy organ może również zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

Jeśli chodzi o podwyższenie budynku, to być może na skutek tego zmieni się obszar oddziaływania obiektu budowlanego, w związku z czym należy powiadomić wszystkie strony mogące być zainteresowane w tej kwestii. Jednakże zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016.23 z dnia 2016.01.07 ) w przypadku gdy nie można doręczyć pisma adresatowi osobiście lub domownikowi adresata,

 

1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego;

 

2) pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ.

Zawiadomienie (awizo) o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

 

W przypadku niepodjęcia przesyłki w w/w terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia.

Po upływie 14 dni od pozostawienia awiza, nawet w przypadku nie podjęcia przesyłki uznaje się ją za doręczoną ostatniego dnia 14 dniowego okresu, w którym przesyłka była do podjęcia. Pismo, które wraca do organu wysyłającego pozostawia się w aktach sprawy.

 

Data publikacji: 31.08.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

Inspektor PINB – kontrola budowy oddanej do użytkowania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie...

Dom z kontenera morskiego

Dom z kontenera morskiego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) dokonana z dniem 28 czerwca 2015 roku znacznie ułatwia proces...

Pozwolenie na budowę wydane dla dwóch inwestorów, ale budowę (po odkupieniu drugiej działki) kontynuuje tylko jeden inwestor

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) reguluje procedurę dotyczącą zmiany inwestora i przeniesienia na niego...

Zmiany w projekcie budowlanym domu - brak kontaktu z projektantem

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Status prawny wykonanych projektów budowlanych należy rozpatrywać w kilku aspektach. Zastosowanie znajdą tu przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2016.380 z dnia...

Czy przepisy określają minimalną wysokość pomieszczeń mieszkalnych?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...

Zakup domu od dewelopera – przekazanie dokumentacji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.