dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Remont i przebudowa domu a utrudniony...

Ekspert odpowiada

Remont i przebudowa domu a utrudniony kontakt z właścicielami sąsiedniej działki

Mam ogromny problem - chcę wymienić zawalający się dach i podwyższyć budynek. Mam plan i złożyłam wszystkie wymagane przepisami dokumenty w starostwie. Z urzędu otrzymałam odpowiedź, że nie mogę nic zrobić, bo budynek, który znajduje się obok ma nieuregulowane sprawy spadkowe, właściciel nie żyje, a jego spadkobiercy nie odbierają listów poleconych, m.in. tych dotyczących planowanych przeze mnie robót. Co zrobić w takiej sytuacji?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Nie znając szczegółów opisywanej sprawy, ciężko w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na to pytanie. Nie wynika z niego o jaki konkretnie budynek chodzi. Czy budynek, który ma nieuregulowane sprawy spadkowe jest w jakiś sposób związany z Państwa budynkiem, czy jest to zupełnie niezależny, odrębny, usytuowany na innej działce obiekt budowlany.

 

Podstawowa zasada prawa budowlanego to zasada wolności budowlanej zawarta w art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) - Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. W prawie budowlanym występuje również ochrona interesów osób trzecich, jednakże zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2011 roku, Sygn. II OSK 451/10 „Interes osób trzecich chroniony przepisem art. 5 ust. 1 pkt. 9 p.b. nie może naruszać prawa inwestora wynikającego z art. 4 p.b.”

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w Wyroku z dnia 5 grudnia 2014 roku Sygn. II SA/Wr 494/14 stwierdził, iż „Osoba uprawniona do dysponowania nieruchomością na cele budowlane może ją zagospodarować w zakresie powszechnie obowiązującego prawa w sposób dowolny według swojego uznania. Co prawda musi to uczynić również zgodnie z prawem miejscowym, ale postanowienia w nim zawarte w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, należy wykładać na korzyść uprawnień właścicielskich.”

 

W związku z powyższym sytuacja wydaje się być niejasna, dlaczego organ nie pozwala dokonywać żadnych robót, ze względu na właścicieli sąsiedniego budynku.

 

Odnosząc się do kwestii zawalającego się dachu, to zgodnie z przepisami prawa budowlanego właściciel obiektu budowlanego ma zapewnić bezpieczne użytkowanie tego obiektu. Właściciel, powinien co najmniej raz na 5 lat przeprowadzać kontrolę okresową w zakresie stanu technicznego i przydatności obiektu budowlanego do użytkowania. W zakresie tej kontroli znajduje się również m.in. estetyka obiektu budowlanego i jego otoczenia. Z obowiązku wykonywania tej kontroli zwolnieni są właściciele obiektów budowlanych, do wybudowania których na mocy obecnie obowiązujących przepisów nie ma wymogu uzyskania pozwolenia na budowę. W zależności od tego o jaki budynek chodzi, przeprowadzanie okresowej kontroli może być obowiązkowe, bądź nie. Jednakże w każdym przypadku, gdy organ administracyjny poweźmie wiadomość o nieodpowiednim stanie technicznym obiektu budowlanego lub jego części, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli. W przypadku gdy w wyniku kontroli nieprawidłowości zostaną stwierdzone, właściwy organ nakazuje ich usunięcie. W praktyce wygląda to tak, że organ wydaje decyzję, w której wyznacza określony termin na usunięcie stwierdzonych wcześniej wad. Właściwy organ może również zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

Jeśli chodzi o podwyższenie budynku, to być może na skutek tego zmieni się obszar oddziaływania obiektu budowlanego, w związku z czym należy powiadomić wszystkie strony mogące być zainteresowane w tej kwestii. Jednakże zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016.23 z dnia 2016.01.07 ) w przypadku gdy nie można doręczyć pisma adresatowi osobiście lub domownikowi adresata,

 

1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego;

 

2) pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ.

Zawiadomienie (awizo) o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

 

W przypadku niepodjęcia przesyłki w w/w terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia.

Po upływie 14 dni od pozostawienia awiza, nawet w przypadku nie podjęcia przesyłki uznaje się ją za doręczoną ostatniego dnia 14 dniowego okresu, w którym przesyłka była do podjęcia. Pismo, które wraca do organu wysyłającego pozostawia się w aktach sprawy.

 

Data publikacji: 31.08.2016

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.