dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Brak ściany przeciwpożarowej. Zmiany...

Ekspert odpowiada

Brak ściany przeciwpożarowej. Zmiany istotne i nieistotne w projekcie budowlanym

Proszę o poradę w kwestii zmian istotnych i nieistotnych w projekcie. Otóż otrzymałam pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Niestety projekt musieliśmy zmienić z uwagi na to, że działka, która przylega do naszej działki nie ma prawowitego właściciela, władającym jest mój ojciec. Starostwo nie wydało pozwolenia na budowę chociaż ściana domu oddalona jest od działki o 6 m, taras natomiast o nieco ponad 2 m. Aby uzyskać pozwolenie musieliśmy zaprojektować ścianę przeciwpożarową, co wiązało się z likwidacją okna na parterze w salonie i okna na piętrze. Dopiero na taki projekt otrzymaliśmy pozwolenie. Nie chcemy jednak w taki sposób budować domu. Kierownik budowy powiedziała, że będziemy budować bez tej ściany przeciwpożarowej, że ona wykaże to jako zmianę nieistotną w projekcie. My cały czas się zastanawiamy czy to będzie w porządku. Proszę o poradę, czy zlikwidowanie ściany przeciwpożarowej to rzeczywiście zmiana nieistotna w projekcie? Boimy się, że możemy mieć problem z odbiorem budynku przez Nadzór. I kolejne pytanie - czy bank, z którym jesteśmy związani kredytem hipotecznym nie będzie miał zastrzeżeń w związku z taką zmianą.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka dokonania zmian w projekcie budowlanym i konieczność zgłoszenia tego faktu do właściwych organów uregulowana jest przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) Art. 36 a tejże ustawy stanowi, iż istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

 

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

 

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,(…)

 

5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

 

6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

 

7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

 

To rzeczywiście projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia.

 

Regulacje dotyczące ściany oddzielenia pożarowego zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18) Art. 232 w/w rozporządzenia dokładnie wyjaśnia jakie parametry powinna mieć taka ściana, a art. 12 tego rozporządzenia wskazuje iż, wybudowanie takiej ścinany jest konieczne w sytuacji budowy:

 

1) budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż 3 m, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m;

 

2) budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem, że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej;

 

3) rozbudowy budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż 3 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych;

 

4) budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

 

Nadmienię jeszcze, iż podstawowe, minimalne odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jakie powinny być zachowane przy sytuowaniu budynków na działce budowlanej wynoszą:

 

1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy;

 

2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

 

W Państwa przypadku, jako że koniec tarasu nie jest oddalony od granicy działki o minimalną odległość wyznaczoną przepisami prawa, wybudowanie ściany pożarowej, jest warunkiem wydania pozwolenia na budowę.

 

Rezygnacja ze ściany pożarowej, w świetle powyższego przepisu, nie jest wskazana jako istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż pozwolenie na budowę zostało wydane, można powiedzieć pod warunkiem wybudowania tej ściany, to pominięcie jej może skutkować wydaniem przez właściwy organ decyzji odmawiającej pozwolenia na użytkowanie.

 

Po zakończeniu budowy należy zawiadomić o tym fakcie właściwy organ. Do takiego zawiadomienia inwestor zobowiązany jest dołączyć m.in.:

 

1) oryginał dziennika budowy;

 

2) oświadczenie kierownika budowy:

 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa,

 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

 

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

 

4) protokoły badań i sprawdzeń;

 

5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;

 

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

 

Dodatkowo, w przypadku dokonania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia o zakończeniu budowy, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, kierownika budowy dot. zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz z przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

 

Do użytkowania obiektu budowlanego, można przystąpić po upływie 14 dni od dnia doręczenia do organu zawiadomienia o zakończeniu budowy, pod warunkiem że organ nie zgłosi sprzeciwu.

 

Troszkę inaczej wygląda sytuacja, jeśli w pozwoleniu na budowę mają Państwo zastrzeżenie, że po zakończeniu budowy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. W takiej sytuacji, po zakończeniu budowy należy zgłosić ten fakt Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej, które zajmują stanowisko w kwestii zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym. Następnie inwestor musi wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Taki wniosek jest jednocześnie wezwaniem właściwego organu do przeprowadzenia kontroli obejmującej sprawdzenie:

 

1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;

 

2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:

 

a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

 

b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

 

c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),

 

d) wykonania urządzeń budowlanych,

 

e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

 

f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

 

3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;

 

W sytuacji gdy organ stwierdzi jakieś nieprawidłowości odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, może nałożyć grzywnę, oraz przeprowadzić postępowanie naprawcze określone w art. 51 ustawy prawo budowlane.

 

W takim przypadku, gdy nastąpiło odstąpienie od warunków określonych w pozwoleniu na budowę – organ nakłada na inwestora obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanych stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.

 

Najprawdopodobniej w sytuacji niewybudowania przez Państwa ściany pożarowej, która była jednym z warunków pozwolenia na budowę, organ nałoży obowiązek jej wybudowania, określając termin w ciągu którego jesteście zobligowani to wykonać. Po upływie tego terminu, lub wcześniej na wniosek inwestora, organ przeprowadzi ponowną kontrolę. Jeśli wszystko będzie zgodnie z nakazem wydaje pozwolenie na użytkowanie, jeśli natomiast obowiązek będzie niewykonany grozi to wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego.

 

W związku z powyższym, w mojej ocenie niewykonanie ściany pożarowej wbrew warunkom pozwolenia na budowę jest niezbyt dobrym rozwiązaniem.

 

Data publikacji: 19.09.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.