dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Banery, tablice i inne nośniki...

Ekspert odpowiada

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Jestem właścicielką stacji paliw. Chciałabym na jej terenie zamontować bilbord reklamowy (plakat papierowy, wymiary ok. 5x3 m, oświetlony). Czy wystarczy, że zrobię to na zgłoszenie czy muszę mieć pozwolenie na budowę?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem, stanowiąca odrębny obiekt budowlany. Jest to o tyle istotne, iż w zależności od tego czy taka tablica/plakat papierowy będzie zainstalowany na już istniejącym budynku, czy też będzie odrębną budowlą, przepisy prawa wskazują, iż w pierwszym przypadku wystarczy samo zgłoszenie takiej inwestycji do odpowiednich organów, natomiast w drugim, gdy tablica reklamowa będzie odrębną budowlą, konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

W świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) poprzez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

 

Art. 29 w/w ustawy enumeratywnie wymienia budowle i budynki, które do ich wybudowania nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Jest to katalog zamknięty i nie można wedle potrzeby go rozszerzać. Budowa wolnostojących i trwale związanych z gruntem tablic reklamowych nie mieści się w tym katalogu, zatem należy uznać iż na taką inwestycję konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na Wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 marca 2016 roku, Sygn. I SA/Gd 158/16 „O tym, czy urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem czy też nie, nie decyduje sposób i metoda związania z gruntem, nie decyduje również technologia wykonania fundamentu i możliwości techniczne przeniesienia nośnika reklamowego w inne miejsce, ale to, czy wielkość tego urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego wiązania.”

 

W świetle powyższego należy mieć na uwadze, iż w zależności od wielkości takiego urządzenia, właściwy organ może uznać, iż na jego usytuowanie wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Trochę odmiennie rzecz ma się, w sytuacji, gdy tablica lub baner / bilbord reklamowy ma być zainstalowany/ umieszczony na już istniejącym budynku czy innej budowli. W takim przypadku zastosowanie będzie miał art. 29 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy, mówiący o tym, iż pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Jak wynika z powyższego istotne są w powyższej sytuacji trzy rzeczy. Po pierwsze, tablica reklamowa ma być usytuowana na już istniejącym budynku. Po drugie obiekt budowlany na którym ma być zainstalowana reklama nie jest wpisany do rejestru zabytków. I wreszcie trzeci warunek – taka podświetlona inwestycja usytuowana ma być na terenie będącym obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012.1137 z dnia 2012.10.18 )

 

W sytuacji gdy powyższe trzy warunki są spełnione na usytuowanie takiego urządzenia reklamowego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednakże nie oznacza to, iż reklamę możemy instalować bez przeprowadzenia żadnych formalności. W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 aby legalnie zainstalować reklamę (tablicę / baner / plakat) konieczne jest dokonanie zgłoszenia do właściwych organów. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz w zależności od potrzeb odpowiednie szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Właściwy organ w terminie 30 dni od dokonania zgłoszenia, może w drodze decyzji, wnieść sprzeciw, jeżeli:

 

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

 

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;

 

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

(warto wcześniej zapoznać się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile jest uchwalony dla danego terenu, czy przypadkiem nie ma w nim żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o instalowanie reklam na danym terenie)

 

Jeśli właściwy organ w w/w 30 dniowym terminie nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do rozpoczęcia prac. Ważne jest aby dochować tego terminu, gdyż w sytuacji rozpoczęcia budowy przed upływem tego okresu, inwestycja może zostać potraktowana jako samowola budowlana.

 

Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądów Administracyjnych, np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w Wyroku z dnia 15 stycznia 2016 roku, Sygn. II SA/Gi 659/15 stwierdził, iż „W przepisach p.b. jest mowa o dwóch rodzajach urządzeń reklamowych: wolnostojących trwale związanych z gruntem (art. 3 pkt 3) i urządzeniach reklamowych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6 p.b. Pierwsze z nich, tj. urządzenia reklamowe wolnostojące, trwale związane z gruntem (art. 3 pkt 3) wymagają pozwolenia na budowę. Przepis art. 29 ust. 2 pkt 6 p.b., zwalniający z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, ma zastosowanie do robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych instalowanych na obiektach budowlanych i do wolnostojących, nie związanych trwale z gruntem. Przy tym rozmiar i charakter prac koniecznych dla ustawienia takiej konstrukcji oraz okoliczność, iż na skutek tych prac powstaje "od podstaw" w określonym miejscu obiekt budowlany mogą uzasadniać stanowisko, iż taki obiekt jest budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 p.b., wymagającą pozwolenia na budowę.”

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w Wyroku z dnia 17 grudnia 2013 roku, Sygn. I SA/Po 650/13 orzekł, iż

 

„1. Cecha trwałego związania z gruntem sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, aby zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym mogącym go zniszczyć, spowodować przesunięcie czy przewrócenie.

 

2. O fakcie, czy urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem, nie decyduje technologia wykonania fundamentu oraz możliwości techniczne przeniesienia nośnika reklamowego w inne miejsce.

 

3. Można wyróżnić urządzenia reklamowe wolnostojące trwale związane z gruntem będące budowlami, w rozumieniu art. 3 pkt 3 p.b. i urządzenia reklamowe, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6 tej ustawy, wśród których można wyróżnić także wolnostojące, ale nie związane trwale z gruntem. Są to zazwyczaj urządzenia o mały gabarytach, stosunkowo lekkie, do których nie można jednak zaliczyć urządzenia objętego przedmiotowym zgłoszeniem.

 

4. Użyty w art. 29 ust. 2 pkt 6 p.b. termin "instalowanie" nie obejmuje wykonywania nowego obiektu budowlanego, lecz zawiera takie prace budowlane, które są związane z już istniejącym obiektem. Jeżeli wykonanie jakichś robót budowlanych ma być zakwalifikowane jako instalowanie, to wówczas powinno nastąpić przymocowanie (połączenie, przyłączenia) urządzenia instalowanego do innego obiektu w sposób pozwalający na jego odinstalowanie bez uszkodzenia bądź naruszenia struktury obiektu "podstawowego".”

 

Zwracam również uwagę na przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. 2016.1440, z dnia 2016.09.09 ). W art. 43 tej ustawy wskazane są minimalne odległości dotyczące usytuowania reklam w pobliżu dróg. I tak przy autostradzie, obiekty budowlane, oraz reklamy sytuowane powinny być w odległości co najmniej 30 metrów w terenie zabudowy, lub 50 metrów poza terenem zabudowy. W przypadku dróg ekspresowych odległości te wynoszą odpowiednio 20 metrów i 40 metrów. Jeśli chodzi o drogi ogólnodostępne – krajowe, odległości minimalne to 10 metrów od krawędzi jezdni w terenie zabudowy i 25 metrów poza tym terenem. W odniesieniu do dróg wojewódzkich oraz powiatowych będzie to 8 metrów i 20 metrów. Najmniejsze odległości dotyczą dróg gminnych i są to odpowiednio 6 metrów w terenie zabudowy i 15 metrów poza tym terenem.

 

Data publikacji: 7.11.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.