dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Wykorzystanie projektu budowlanego na...

Ekspert odpowiada

Wykorzystanie projektu budowlanego na innej działce

W skrócie, historia naszej budowy wyglądała tak:

• w listopadzie 2010 roku otrzymałam decyzję na budowę budynku usługowo-mieszkalnego trzy kondygnacyjnego,

• w 2011 roku w wyniku wywłaszczenia (SPEC-Ustawą) części mojej działki przeznaczona została na poszerzenie ulicy, a moja decyzja na budowę została uchylona,

• ulica została poszerzona pod pretekstem wybudowania kanalizacji,

• kanalizacja nie została wybudowana, a MPWiK przewiduje realizację na lata 2018-2020,

• budynku nie mogę postawić, bo szambo nie spełnia odległości jakie są wymagane przepisach praw budowlanego,

• odstępstwa od warunków technicznych nie można uzyskać bo w projekcie i w planach jest budowa kanalizacji.

Ponieważ na projekt wydaliśmy pokaźną sumę, czy w tej sytuacji możemy zakupić działkę budowlaną w innej dzielnicy i zastosować ten projekt? Jeżeli tak, to jakie procedury powinniśmy wykonać?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny nie nakazuje inwestorowi zachowywać określonej kolejności zdarzeń, kupno działki budowlanej pod konkretny projekt budowlany nie jest więc niemożliwe, jednak może być utrudnione. Przede wszystkim szukając nowej działki, należy wziąć pod uwagę rozmiar zaprojektowanego budynku i możliwość jego usytuowania na nowej działce zgodnie z przepisami prawa. Wszelkie tego typu uwarunkowania zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18).

 

M.in. należy wziąć pod uwagę, iż budynek należy sytuować w odległości, od granicy z sąsiednią działką budowlaną, nie mniejszej niż: 4 metry – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy, lub 3 metry – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. Są to odległości podstawowe, jednak pod pewnymi warunkami mogą być one zmienione. Jeżeli nowa działka budowlana będzie się znajdowała pomiędzy działkami już zabudowanymi, należy pamiętać, iż przepisy w/w rozporządzenia obligują inwestora, oprócz zachowania odpowiedniej odległości budynku od granicy działki, do zachowania odpowiedniej odległości budynku od obiektów sąsiednich, która to odległość, zapewni naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

 

Dodatkowo należy pamiętać o innych wymaganiach stawianych przez przepisy t.j. zapewnienie odpowiedniego dojścia i dojazdu, ewentualnych miejsc postojowych dla samochodów, miejsca na składowanie odpadów itp.

 

Drugą ważną kwestią jest sprawdzenie, czy nowa działka budowlana znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli miejscowy plan jest uchwalony i obowiązuje na danym terenie należy sprawdzić, dopuszczalność wybudowania budynku objętego projektem pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w miejscowym planie. W sytuacji gdy taki plan nie jest uchwalony, konieczne będzie wcześniejsze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Aby ubiegać się o wydanie takiej decyzji, nie trzeba legitymować się prawem do terenu objętego wnioskiem, decyzja o warunkach zabudowy może być wydana kilku wnioskodawcom. Przed zakupem nowej działki jest więc możliwe uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym należy zauważyć iż decyzja ta może być wydana przy łącznym spełnieniu kilku warunków:

 

1) Co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

 

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

 

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

 

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

 

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. (art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U 2015. 199 z dnia 2015.02.10).

 

Jeśli okaże się, że posiadany projekt budowlany spełnia warunki określone w miejscowym planie lub wydanej decyzji o warunkach zabudowy, można kupić działkę i rozpocząć procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Data publikacji: 25.04.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powierzchnia i budowa antresoli magzynowej - przepisy i formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję antresoli, którą znajdujemy w § 3 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.