dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Wykorzystanie projektu budowlanego na...

Ekspert odpowiada

Wykorzystanie projektu budowlanego na innej działce

W skrócie, historia naszej budowy wyglądała tak:

• w listopadzie 2010 roku otrzymałam decyzję na budowę budynku usługowo-mieszkalnego trzy kondygnacyjnego,

• w 2011 roku w wyniku wywłaszczenia (SPEC-Ustawą) części mojej działki przeznaczona została na poszerzenie ulicy, a moja decyzja na budowę została uchylona,

• ulica została poszerzona pod pretekstem wybudowania kanalizacji,

• kanalizacja nie została wybudowana, a MPWiK przewiduje realizację na lata 2018-2020,

• budynku nie mogę postawić, bo szambo nie spełnia odległości jakie są wymagane przepisach praw budowlanego,

• odstępstwa od warunków technicznych nie można uzyskać bo w projekcie i w planach jest budowa kanalizacji.

Ponieważ na projekt wydaliśmy pokaźną sumę, czy w tej sytuacji możemy zakupić działkę budowlaną w innej dzielnicy i zastosować ten projekt? Jeżeli tak, to jakie procedury powinniśmy wykonać?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny nie nakazuje inwestorowi zachowywać określonej kolejności zdarzeń, kupno działki budowlanej pod konkretny projekt budowlany nie jest więc niemożliwe, jednak może być utrudnione. Przede wszystkim szukając nowej działki, należy wziąć pod uwagę rozmiar zaprojektowanego budynku i możliwość jego usytuowania na nowej działce zgodnie z przepisami prawa. Wszelkie tego typu uwarunkowania zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18).

 

M.in. należy wziąć pod uwagę, iż budynek należy sytuować w odległości, od granicy z sąsiednią działką budowlaną, nie mniejszej niż: 4 metry – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy, lub 3 metry – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. Są to odległości podstawowe, jednak pod pewnymi warunkami mogą być one zmienione. Jeżeli nowa działka budowlana będzie się znajdowała pomiędzy działkami już zabudowanymi, należy pamiętać, iż przepisy w/w rozporządzenia obligują inwestora, oprócz zachowania odpowiedniej odległości budynku od granicy działki, do zachowania odpowiedniej odległości budynku od obiektów sąsiednich, która to odległość, zapewni naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

 

Dodatkowo należy pamiętać o innych wymaganiach stawianych przez przepisy t.j. zapewnienie odpowiedniego dojścia i dojazdu, ewentualnych miejsc postojowych dla samochodów, miejsca na składowanie odpadów itp.

 

Drugą ważną kwestią jest sprawdzenie, czy nowa działka budowlana znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli miejscowy plan jest uchwalony i obowiązuje na danym terenie należy sprawdzić, dopuszczalność wybudowania budynku objętego projektem pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w miejscowym planie. W sytuacji gdy taki plan nie jest uchwalony, konieczne będzie wcześniejsze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Aby ubiegać się o wydanie takiej decyzji, nie trzeba legitymować się prawem do terenu objętego wnioskiem, decyzja o warunkach zabudowy może być wydana kilku wnioskodawcom. Przed zakupem nowej działki jest więc możliwe uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym należy zauważyć iż decyzja ta może być wydana przy łącznym spełnieniu kilku warunków:

 

1) Co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

 

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

 

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

 

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

 

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. (art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U 2015. 199 z dnia 2015.02.10).

 

Jeśli okaże się, że posiadany projekt budowlany spełnia warunki określone w miejscowym planie lub wydanej decyzji o warunkach zabudowy, można kupić działkę i rozpocząć procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Data publikacji: 25.04.2016

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.