| muratordom.pl » Dom Ekologiczny » Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania

Czy jeden zespół może przygotować więcej niż jedną koncepcję konkursową? Jeśli tak, to czy należy się ponownie zarejestrować?

Jeden zespół może przygotować i złożyć więcej niż jedną koncepcję konkursową. Nie jest potrzebna powtórna rejestracja.

Czy w konkursie może brać udział konsorcjum pracowni polskiej i zagranicznej?

Tak, przy spełnieniu warunku, aby przynajmniej jedna osoba w zespole posiadała uprawnienia projektowe potwierdzone aktualnym wpisem na listę członków Izby Architektów.

Czy studenci pod przewodnictwem doktora kwalifikują się do uczestnictwa w konkursie dom ekologiczny?

Jeśli doktor, wpisany na listę Izby Architektów ( posiadający uprawnienia) jest członkiem zespołu to student może uczestniczyć w konkursie.

Nie jestem Architektem, czyli regulamin konkursu wyklucza moje uczestnictwo. Proszę o zaproponowanie rozwiązania, dzięki któremu mogłabym startować w konkursie.

W tym przypadku jedyną drogą, aby uczestniczyć w konkursie, jest stworzyć zespół z uprawnionym architektem( architektami).

Czy zespół może być prowadzony przez architekta który nie jest wpisany na listę Polskiej Izby Architektów.

Jeśli architekt posiada uprawnienia projektowe i wpisany jest do Izby Architektów w macierzystym kraju to może brać udział w konkursie i przewodniczyć zespołowi konkursowemu.

Czy procentowy udział energii odnawialnych należy odnosić do całkowitego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i przygotowywania c.w.u., czy też do całkowitego zapotrzebowania budynku w energię (uwzględniającego oświetlenie, urządzenia i wyposażenie itp.) ?

Procentowy udział energii odnawialnej należy odnieść do energii na ogrzewanie i przygotowanie cwu w przypadku ciepła pozyskanego z energii odnawialnej,
a w przypadku odnawialnej energii elektrycznej należy podać ilość energii wyprodukowanej na miejscu (czyli NIE odnosić do zapotrzebowania na energię elektryczną).

Jeśli w projekcie przewiduje się zastosowanie instalacji grzewczej z pompą ciepła, to czy procentowy udział energii odnawialnej w takich instalacjach należy obliczać w zgodzie z aneksem VII dyrektywy 2009/28/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych ? Jeżeli nie, to w jaki sposób określać ilość energii odnawialnej w takich instalacjach ?

W przypadku pomp ciepła ilość wykorzystanej energii ze zródeł odnawialnych  należy obliczać zgodnie z aneksem VII Dyrektywy 28/2009/WE, przy czym współczynnik eta przyjmować jako 30% zgodnie z rozporządzeniem o świadectwach. Oznacza to, ze najniższy z możliwych SPF to 3,83.
Należy zwrócić uwagę, że SPF to nie znamionowy tylko szacunkowy przeciętny czynnik wydajności sezonowej pompy ciepła.
SPF zależy od różnicy temperatury górnego i dolnego źródla, temperatury zewnętrznej i rodzaju systemu grzewczego (klimakonwektory, konwekcyjny, niskotemperaturowy płaszczyznowy)
 i powinien być podany przez producenta w formie wykresu lub tabeli. Należy zatem obliczyć średnią (przeciętną) wartość tego czynnika.


 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT