| muratordom.pl » Budowa » Przed budową » Czy projekt budowlany może wykonać tylko projektant z uprawnieniami budowlanymi?

Czy projekt budowlany może wykonać tylko projektant z uprawnieniami budowlanymi?

Jeśli czeka cię budowa domu, musisz mieć obowiązkowo projekt budowlany. Jest on konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę. Urzędy w różnych miastach mogą nieco inaczej określać jego zawartość. Pewne jest jednak to, że projekt zgodny z prawem budowlanym może wykonać jedynie projektant, który ma odpowiednie uprawnienia.

Menadżer projektu "Własny dom"

Co zawiera projekt budowlany

Prawo budowlane stanowi, że projekt budowlany jest podstawowym dokumentem niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Składa się z projektu zagospodarowania przestrzennego działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.

Projektant musi mieć uprawnienia budowlane

Zgodnie z prawem projekt budowlany może wykonać wyłącznie osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i – co ważne – wpisana na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego. Aktualne zaświadczenie o przynależności projektanta do izby architektów lub inżynierów budownictwa trzeba zresztą załączyć do projektu.

Jeżeli wybierzesz projekt gotowy, w myśl przepisów projektantem (należącym obowiązkowo do izby) jest osoba, która go zaadaptuje do konkretnej lokalizacji i sporządzi projekt zagospodarowania terenu uwzględniający ustalenia planu miejscowego (lub decyzji o warunkach zabudowy) oraz miejscowe warunki geotechniczne.

Urzędy mają różne wymagania odnośnie projektu

W praktyce w zależności od regionu kraju inwestor może spotkać się z różnymi wymaganiami urzędów co do zawartości projektu budowlanego.

W niektórych wymagane jest, aby projekt domu dokładnie określał rozwiązania zasadniczych elementów instalacji i urządzeń: sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, elektrycznych. Tym samym konieczny jest udział projektantów z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz specjalności elektrycznej (też muszą być członkami odpowiednich izb).

Inwestor może dodatkowo zamówić projekt wykonawczy zawierający szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne, wykaz stali, zestawienie drewna itp.

Co dołączyć do projektu budowlanego

Projekt budowlany należy uzupełnić różnymi dokumentami. Trzeba do niego załączyć opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia wymagane na podstawie przepisów szczególnych (zatem innych niż Prawo budowlane). Ich liczba zależy od rodzaju, specyfiki i miejsca inwestycji budowlanej. Możesz je załatwiać sam lub zlecić to projektantowi kompleksowo razem z wykonaniem projektu budowlanego.

Po skompletowaniu wszystkich uzgodnień projektant sporządza projekt zagospodarowania działki. Należy go wykonać na mapie do celów projektowych (potrzebne będą cztery egzemplarze). Zagospodarowanie działki powinno określać między innymi: usytuowanie granic działki lub terenu, obrys i układy istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.

Projektant musi załączyć do projektu oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekty domów mieszkalnych jednorodzinnych są zwolnione z obowiązku sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami przez inną osobę z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę budowlanego.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Ile kosztuje budowa domu. Na czym można, a na...

Kto przed budową domu nie zadaje sobie pytania: ile to kosztuje? Koszt budowy domu w średnim standardzie to...

Ile kosztuje budowa domu? Koszt budowy małych i...

Rozważając budowę swojego pierwszego domu, zastanawiasz się ile to będzie kosztowało. Koszt budowy domu...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

ABC budowy domu

Jak zbudować nowoczesny dom - solidny, ciepły i komfortowy dla mieszkańców? Odpowiedź znajdziesz w...

Badania gruntu pod budowę domu. Czego dowiemy się...

Kupując działkę przeznaczoną pod budowę domu, powinniśmy, już na etapie jej wyboru, przeprowadzić badania...